portál pro úředníky o lokální integraci cizinců

Inspirativní projekt: Rodina odvedle

18. 11. 20
Zdroj: migraceonline.cz

Již řadu let se díky projektu organizace Slovo 21 setkávají rodiny Čechů i migrantů u společného oběda. Jednou za rok se takto realizátoři snaží prostřednictvím organizovaných návštěv navázat kontakty mezi migranty a českou veřejností. Projekt Rodina odvedle má migrantům usnadnit integraci, českým rodinám umožnit seznámení se s lidmi s migrační zkušeností a oběma těmto skupinám zprostředkovat možnost rozšířit svůj okruh známých i o osoby pocházející z jiného kulturního prostředí. Tento článek tak přináší další popis inspirativního projektu z oblasti integrace migrantů v ČR.

Projekt Rodina odvedle, realizovaný Slovem 21 již od roku 2004, vycházel ze zkušenosti některých zaměstnanců zmíněné organizace, kteří sami byli a jsou osobami s migrační zkušeností. Ti se snažili formulovat to, co by jim v jejich specifické situaci mohlo usnadnit začlenění se do české společnosti. Shodovali se v tom, že klíčovou roli hraje komunikace. Jim samotným po příchodu do České republiky chyběla možnost osobně se setkávat s příslušníky majoritní společnosti. Na straně druhé také příslušníci majority, hlavně pokud žijí mimo kosmopolitní oblasti velkých měst, se nemusí často setkávat s migranty nebo nemusí mít možnost si s nimi blíže seznámit. Jejich představy o migrantech tak mohou být silně ovlivněny různými stereotypy a předsudky. Ideou projektu Rodina odvedle tak bylo, že zmíněnou situaci obou těchto skupin by mohla vyřešit příležitost se společně potkat a vzájemně navázat kontakt.

Další klíčovou myšlenku v tomto případě představovalo to, že jídlo a společné stolování jsou jednou z nejlepších a nejpříjemnějších forem navazování vztahů. Přes společné obědy se projekt snažil odbourávat stereotypy a zprostředkovávat migrantům i příslušníkům většinové společnosti možnost přímého osobního setkávání, které pak mohlo přerůst v dále trvající přátelství. Projekt tak rok od roku cílil na to zorganizovat určitý počet návštěv českých rodin v domácnostech migrantů trvale žijících v ČR nebo naopak migrantů v domácnostech Čechů. První ročník projektu začal v roce 2004 poměrně ambiciózním cílem uspořádat po celé republice 100 takovýchto setkání Čechů a migrantů. Reakce na tento cíl byly poměrně skeptické. Nakonec se jej ale podařilo naplnit a projekt zaznamenal velmi pozitivní ohlasy. Také dle realizátorů během prvního ročníku údajně vznikla přátelství, která trvají dodnes. Ostatně jako i celý projekt, který se od té doby každoročně opakuje a ono navazování přátelství se stalo jakýmsi ideálním dopadem, který by projekt měl mít.

Setkání se zatím v každém ročníku konala poslední listopadovou neděli v roce. Začátkem roku vždy došlo k otevření výzvy pro účastníky a zájemci se tak mohli hlásit v průběhu celého roku. Během přípravných fází také docházelo na zpracování letáků, plakátů a medializovaných článků, které vyzývaly k zapojení do projektu. Realizátoři v každém ročníku zaznamenali, že se hlásilo více Čechů než migrantů, což si vysvětlují tím, že migranti jsou vůči aktivitám podobného druhu zdrženlivější. Právě protože potenciální účastníci z řad migrantů moc nereagovali na medializované výzvy, snažil se jim projekt vyjít vstříc a oslovoval je napřímo, prostřednictvím asistentů projektu.

Právě asistenti projektu představovali zásadní prostředek úspěšné přípravy a realizace celého projektu. Jejich zapojení, a fakticky i schopnost projektu zdárně koordinovat jejich aktivitu napříč kraji, ve kterých docházelo k realizaci projektu, jsou jednoznačně inspirativní. Těmito asistenty byli především dobrovolníci, kteří často pocházeli přímo z lokálních migrantských komunit a spolupracovali se Slovem 21 na dlouhodobější bázi. Zmíněnou koordinaci těchto asistentů v každém kraji zprostředkovával krajský koordinátor, který měl za úkol i plánování jednotlivých setkání. Náplní práce asistentů pak bylo i během přihlašování účastníků projektu jej představovat a přibližovat migrantům a podrobněji jim jeho koncept vysvětlit. Poté se také v den konání akce přímo účastnili a zprostředkovávali oběma „rodinám odvedle“ setkání, případně jim pomáhali s komunikací.

Je důležité zdůraznit slovo odvedle v názvu projektu. Realizátoři se totiž snažili účastníky setkání podle určitého klíče „párovat“ a budovat vztahy. Nejvýznamnější roli v tomto „párování“ hrálo právě místo bydliště a časové možnosti. Pak byl ale kladen také důraz na to, aby si účastníci měli o čem povídat, takže párování probíhalo i na základě věku, povolání či zájmů. V tomto směru je třeba podotknout, že Rodina odvedle byla vždy zakotvena v iniciativě samotných účastníků, a tak se jednalo pouze o údaje, které sami účastníci chtějí s druhou stranou sdílet. Jak již bylo řečeno, projekt se snažil, aby tato přátelství přetrvávala i po jeho skončení. Možná právě díky tomu, že realizátoři cílili na to, aby si měli účastníci o čem povídat a s konverzací jim pomáhali asistenti, se tento cíl do určité míry dařilo plnit, i když v pozdějších ročnících projektu bylo utváření těchto přátelství již méně časté.

Rodinu odvedle by tedy bylo možné zařadit po bok dalších tuzemských projektů orientovaných na vzájemné a osobní setkávání migrantů a majority. A stejně jako ony projekty chtěla i Rodina odvedle klást důraz na dialog. A to jak na dialog mezi jednotlivými účastníky, tak i v obecnější rovině na celospolečenský dialog o migraci a integraci. V tomto ohledu velmi pomáhalo úspěšné zviditelnění projektu v rámci mediální kampaně, která zasahovala i mainstreamovější média.

Tato kampaň patřila mezi celou řadu aktivit, které projekt v průběhu let doprovázely. V rámci jednotlivých ročníků byl tak uskutečněn mimo jiné dlouhotrvající průzkum, došlo k natočení a zpracování dokumentu nebo video spotů. Všechny tyto doprovodné aktivity měly za cíl informovat širší veřejnost o migrantech, kteří v ČR žijí. Patřila mezi ně také např. setkání V šest před domem, kam mohli sousedé přijít, připravit jídlo a společně se bavit s migranty žijícími v okolí jejich bydliště. Přestože by bylo možné nabýt dojmu, že se Rodina odvedle zaměřovala na jediný den v roce, právě ale díky dodatečným aktivitám nebo mediální kampani spojené s přípravami setkání tomu tak nebyl a projekt podporoval mezikulturní dialog v mnohem širším časovém horizontu.

Že lze koncept Rodiny odvedle přenést i do zahraničí, dokazuje jeho úspěšná realizace v mezinárodním partnerství v letech 2011 až 2013. Tehdy byl projekt podpořen z Evropského integračního fondu a realizován souběžně v sedmi zemích EU – Belgii, ČR, Maďarsku, Maltě, Itálii, Španělsku a Slovensku. I v rámci evropského projektu základní koncept zůstal stále stejný. Jeho know-how bylo pouze prezentováno zahraničním organizacím, které poté realizovaly setkání obdobná obědům v ČR. Některé partnerské organizace z tohoto období v praxi pořádání interkulturních obědů pokračují dodnes.

Vojtěch Zemánek

vystudoval obor Obecná antropologie – integrální studium člověka na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. V současnosti působí ve Sdružení pro integraci a migraci jako odborný asistent pro projekt Města a inkluzivní strategie....nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: jan.ditko@mkc.cz

 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Evropský integrační portál integrace v členských státech EU


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect