portál pro úředníky o lokální integraci cizinců

MigraceOnline.cz › Možnosti financování / dotační programy

Možnosti financování / dotační programy

Přehled institucí, kde lze čerpat dotace na projekty týkající se integrace cizinců na lokální úrovni. Některé dotační tituly jsou určeny přímo pro obce a města, jiné využívají i neziskové a další organizace.  Pro inspiraci a rady uvádíme konkrétní příklady projektů i obecné charakteristiky podpořených aktivit. Konkrétní výzvy k předkládání projektů naleznete na úvodní straně portálu HelpDesk.

Ministerstvo vnitra 

Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni

V České republice je integrace migrantů dosud vnímaná jako oblast státní politiky, ve které místní samosprávy hrají jen okrajovou roli. Integrace konkrétních osob se ovšem vždy odehrává především na lokální úrovni. Přestože určování parametrů české integrační politiky není v kompetenci obcí, obce hrají zásadní roli ve vytváření příznivého klimatu pro fungování procesu lokální integrace.

Ministerstvo vnitra jakožto koordinační orgán české integrační politiky z tohoto důvodu grantovým programem určeným obcím na podporu integrace cizinců na lokální úrovni motivuje česká města a městské části k tomu, aby do budoucna v procesu integrace migrantů zaujaly aktivnější roli. Cílem těchto projektů (dříve nazývaných tzv. emergentní) je řešit aktuální nebo potenciálně krizové situace ve městech, kde žije významný počet imigrantů a kde by mohl potenciálně hrozit vznik napětí mezi cizinci a ostatními obyvateli daného města. Neméně důležitým cílem těchto projektů je také poskytnout samosprávám měst impuls k vytváření a financování jejich vlastní integrační strategie.

Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni jsou podporovány v rámci dotačního řízení, na základě otevřených výzev pro podávání projektů, vždy na daný kalendářní rok

Termín zaslání žádostí o finanční podporu je dán konkrétní výzvou, většinou se jedná o prosincové datum pro projekty na následující rok. Bližší informace o nutných náležitostech projektů a všechny potřebné formuláře naleznete přímo na webových stránkách Ministerstva vnitra v sekci dotace a granty.

Základní charakteristika projektu

Projekty se sestávají z komplexního souboru integračních aktivit, které jsou aplikovány na základě monitoringu postavení cizinců a analýzy problémů v daném městě/obci. Hlavním nositelem projektů je místní samospráva, která do jejich realizace zapojuje i další významné lokální aktéry, jako např. neziskové organizace, školy (všech typů), knihovny, sportovní kluby nebo rodičovská centra. 

charakteristiky_projektu_1.jpg

Samozřejmě neexistuje žádná zobecnitelná šablona, protože potřeby města/městské části nutně vycházejí z konkrétní situace v daném místě. Každý z projektů má smysl pouze tehdy, pokud reflektuje místní situaci a rozložení sil. Přesto zde uvádíme některá obecná doporučení a zaměření. 

Úspěšné jsou zpravidla projekty komplexní, do kterých se zapojilo co nejvíce místních aktérů. Některé z projektů však zahrnují např. pouze školy (výuka, doučování, tlumočení, překlady, asistenci, volnočasové aktivity, zapojení rodičů, poradenství, atd.).

Obecná zaměření úspěšných projektů:

  • podpora a propagace vzájemného (nekonfliktního) soužití,
  • posílení pocitu bezpečí, 
  • zvýšení informovanosti majority i cizinců pocházejících z odlišného socio-kulturního prostředí,
  • navázání vzájemných vztahů vč. neformálních kontaktů,
  • další aktivity k prevenci xenofobie, netolerance a rasismu ve společnosti,
  • zacílení na integraci žen, dětí a mládeže, a to jak cizinců, tak majority.

V rámci portálu HelpDesk (jako součást integračních workshopů a následné podpory) nabízíme v omezeném množství zdarma konzultace s napsáním projektu či poskytování konkrétních informací týkající se dotačních programů a výzev spjatých s integrací cizinců na lokální úrovni. 

Kontakt: Jan Dítko, jan.ditko@mkc.cz, tel. 728 657 089

Následující mapa a tabulky ukazují přehled podpořených projektů měst/městských částí v rámci dotačního řízení na výdaje realizované na podporu integrace cizinců na lokální úrovni

Realizátor

Název projektu

Výše dotace v Kč

Příspěvek žadatele

Celkové náklady projektu

%

Havlíčkův Brod

Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod – V.

203 000

23 000

226 000

10,18%

Chomutov

Otevřený Chomutov

202 347

22 483

224 830

10,00%

Praha 3

Praha 3 – společné soužití

544 240

89 200

633 440

14,08%

MČ Praha 12

Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 v roce 2013

667 484

74 176

741 660

10,00%

MČ Praha 13

Integrace cizinců v MČ Praha 13 pro rok 2013

681 200

80 800

762 000

10,60%

MČ Praha 14

Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 v roce 2013

720 000

80 000

800 000

10,00%

MČ Praha-Libuš

Podpora multikulturního soužití celé občanské společnosti na území městské části Praha-Libuš v roce 2013

1 234 103

137 123

1 371 225

10,00%

Plzeň

Integrace cizinců na úrovni samosprávy – řešení problematiky osob migrujících za prací na území města Plzně – VI. etapa

855 775

117 392

973 167

12,06%

Celkem dotace

5 108 149

624 174

5 732 322

 Podpořené projekty v rámci dotačního řízení na podporu integrace cizinců na lokální úrovni za rok 2013

Realizátor

Název projektu

Výše dotace v Kč

MČ Praha 3

Poznáním k vzájemné toleranci

384 080

MČ Praha 12

Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 v roce 2012

707 157

MČ Praha 13

Integrace cizinců v MČ Praha 13 pro rok 2012

502 200

MČ Praha 14

Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14

773 910

MČ Praha-Libuš

Podpora sociální a kulturní integrace dětí, mládeže a dospělých na území MČ Praha-Libuš

1 164 888

Plzeň

Integrace cizinců na úrovni samosprávy – řešení problematiky osob migrujících za prací na území města Plzně – V. etapa

1824800

Obec Jesenice

Tolerance k odlišnosti

806 175

Havlíčkův Brod

Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod - IV

369 000

Celkem dotace

6 532 210

 Podpořené projekty v rámci dotačního řízení na podporu integrace cizinců na lokální úrovni za rok 2012

Realizátor

Název projektu

Výše dotace v Kč

 MČ Praha 12

Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 v roce 2011

629 918

 MČ Praha 13

Integrace cizinců v MČ Praha 13 pro rok 2011

408 330

 MČ Praha 14

Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14

581 080

 Havlíčkův Brod

Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod III.

359 100

Celkem dotace

1 978 428

Podpořené projekty v rámci dotačního řízení na podporu integrace cizinců na lokální úrovni za rok 2011
Zdroj: Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Další formální/neformální zdroje

...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: jan.ditko@mkc.cz

 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Evropský integrační portál integrace v členských státech EU


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect