portál pro úředníky o lokální integraci cizinců

MigraceOnline.cz › O helpdesku

O helpdesku

Smysl a cíle helpdesku 

Tento informační a asistenční webový portál je určený zaměstnancům místní samosprávy a státní správy. Jeho cílem je posílit roli českých měst v oblasti integrace imigrantů do většinové společnosti. Helpdesk poskytuje úředníkům přehled v následujících oblastech:

  • aktéři lokální integrace a jejich kompetence (ústřední orgány státní správy, orgány místní samosprávy, nevládní neziskové organizace, mezinárodní organizace atd.);
  • právní, administrativní, finanční a další nástroje integrace cizinců;
  • stav a vývoj lokální integrace v Česku (občanství a participace, sociální a ekonomická soběstačnost, bydlení, vzdělávání a mezietnické soužití), aktuální články, publikace na dané téma;
  • dobrá praxe v českých i zahraničních městech a obcích; 
  • vzdělávání úředníků, pozvánky na workshopy, semináře;
  • zveřejňování dotačních výzev a případných změn v legislativě

Součástí HelpDesku je také interaktivní část, která umožňuje především účastníkům integračních workshopů, tedy realizátorům integrační politiky v ČR, vzájemnou interakci a výměnu zkušeností.

Základní principy lokální integrace 

Současným rysem mnoha měst a obcí po celé Evropě je rozmanitost jejich obyvatel, zapříčiněná přistěhovalectvím. Většina imigrantů se sice stále usazuje ve městech, ale i menší města a vesnice zažívají jejich příliv. V některých případech se skladba obyvatelstva může poměrně rychle změnit, protože podíl usazených přistěhovalců v daném městě/obci roste rychleji než v rámci celého státu. Do centra pozornosti výzkumníků i samospráv se tak v posledních letech stále více dostává otázka integrace cizinců, jež má být nástrojem podporujícím pozitivní účinky migrace a současně má působit i preventivně před negativními účinky, které se mohou projevovat jak ve vztahu k imigrantům a k jejich životním podmínkám, tak i ve vztahu k ekonomickému a sociálnímu rozvoji přijímající společnosti. 

Samotný proces sociální integrace imigrantůčtyři základní dimenze, při jejichž popisu můžeme zároveň naznačit i ideální výsledný stav:   

zakladni_dimenze_integrace

Je však nutné zdůraznit, že proces sociální integrace je nezbytně oboustranný.  

oboustranny_proces

V oblasti vlastní sociální integrace mají – s ohledem na to, že sociální integrace má vždy silnou lokální dimenzi – čím dál větší význam právě lokální integrační politiky, které se v jednotlivých městech rozvíjejí v návaznosti na konkrétní charakteristiky v místě usazených imigrantů (velikost populace imigrantů a její struktura – typ migrace, země původu, věkové složení apod.), panující institucionální a společenské podmínky (platné zákony, situace na trhu práce, postoj veřejnosti k imigrantům apod.), to vše v kontextu vytvořeném národní imigrační a integrační politikou. 

Obce tudíž mohou buď „pouze“ implementovat národní integrační politiku anebo mohou mít naopak značnou finanční i názorovou autonomii, která se odvíjí od míry právní, finanční a politické autonomie obcí v daném státě. Důraz, který jednotlivé obce/ města kladou na lokální integrační politiku, se poté projevuje nejen ve spektru, rozsahu a charakteru integračních opatření, ale také v organizační struktuře městských/ obecních úřadů. Agenda integrace imigrantů tak může spadat do působnosti více oddělení nebo může být vytvořena samostatná pozice či dokonce specializované oddělení (odbor) zaměřený na integraci. 

Nástroje a opatření integračních politik pak můžeme dělit do 4 velkých skupin, vytvořených v souladu s výše uvedenými dimenzemi procesu sociální integrace:

nastroje_a_opatreni

...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: jan.ditko@mkc.cz

 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Evropský integrační portál integrace v členských státech EU


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect