portál pro úředníky o lokální integraci cizinců

MigraceOnline.czInspirujte se / dobrá praxev zahraničí › Inspirativní projekt: Spolu v komunitě

Inspirativní projekt: Spolu v komunitě

29. 6. 20
Zdroj: migraceonline.cz

Existuje řada projektů, které se snaží adresovat specifické problémy spojené se vzděláváním, se kterými se potýkají děti migrantů a jejich rodiče při integraci do hostitelské společnosti. Ne vždy ale snoubí rozvíjení jazykových kompetencí dětí s důrazem na jejich kontakt s příslušníky majority tak organicky jako v případě projektu Spolu v komunitě, realizovaného na Praze 12 organizací Proxima Sociale ve spolupráci s Odborem školství, kultury a vzdělávání MČ Praha 12. Článek tak přináší další popis českého inspirativního projektu v oblasti integrace migrantů. 

Rodiny dlouhodobě usazených migrantů s dětmi se často dostávají do obtížné životní situace, protože kvůli své nedostatečné jazykové vybavenosti, neznalosti sociokulturního kontextu či rozdílným životním návykům se mohou setkávat s nesnázemi se začleňováním do hostitelské společnosti. V případě dětí tato situace značně ovlivňuje jejich možnosti v rámci školního vzdělávání. Projekty soustředící se na integraci migrantů se v tomto ohledu často zaměřují zejména na obecnou podporu inkluzivního vzdělávání na školách a na doučování češtiny. Mnohdy tak opomíjejí nutnost propojení výuky jazyka s jeho aktivním používáním.  

Ačkoliv se Spolu v komunitě doučování českého jazyka také věnuje, odráží se z poněkud širší identifikace konkrétních obtíží, se kterými se děti migrantů setkávají, než je u podobných projektů běžné. Mezi tyto realizátorem identifikované obtíže patří kromě zmíněné neznalosti jazyka u dětí i jejich rodičů zejména také jejich malá sebedůvěra, obava či ostych vstupovat do kontaktu s majoritní společností, nedostatek příležitostí vyjíždět mimo známé prostředí a skupinu, časová zaneprázdněnost rodičů, v některých případech též časová zaneprázdněnost dětí vzhledem k nutnosti pomáhat v rodině, a tedy omezený typ aktivit, kterého se děti smějí mimo školu účastnit, neznalost či nedostupnost vhodných aktivit a kroužků umožňujících rozvoj schopností a dovedností potřebných pro integraci, u některých dětí též malá motivovanost mluvit česky. Na tyto faktory projekt nahlíží jako na vnitřně provázané a snaží se je řešit na lokální úrovni, kterou je Městská část Praha 12. Projekt v tomto ohledu od počátku také reagoval na poptávku tamních škol (vznikl ve spolupráci zejména se ZŠ Smolkova, od roku 2017 se zapojily i další školy z dané lokality) s vysokým podílem žáků s odlišným mateřským jazykem.

Základem Spolu v komunitě je dlouhodobá a intenzivní práce s dětmi a podpora jejich rodičů. Právě kontinuálnost a provázanost projektových aktivit patří mezi hlavní přednosti tohoto projektu. Již od začátku prvního ročníku projektu v listopadu 2015 se počítalo s jeho víceletým průběhem a v současnosti (rok 2020) probíhá jeho již 5. ročník. Práce s klienty tak nebyla omezena na období trvání jednoho projektu, ale kontinuálně pokračovala napříč ročníky.

Projekt staví na balancování dvou provázaných a vzájemně se doplňujících aktivit – poskytování přímé (jazykové) podpory dětem a organizaci volnočasových aktivit a výletů. Podpora je dětem nabízena jednak individuálně i formou skupinových setkání. Tzv. dětské podpůrné skupiny probíhají v podobě týdenních setkání dětí v prostorech škol, se kterými realizátor projektu spolupracuje (v roce 2019 se jednalo o školy ZŠ Smolkova a ZŠ Písnická, účastnily se však i děti z dalších okolních škol). Děti jsou rozděleny do skupin podle věku a mají zde možnost komunikovat jak mezi sebou navzájem, tak s dospělými osobami znalými českého prostředí. Ti dětem pomáhají formou her a společných činností rozvíjet dovednosti, které jim mohou pomoci v další integraci. Tento kontakt s dospělými osobami dětem také pomáhá získat větší důvěru a schopnost otevřít se. Realizátor projektu dětem poskytuje i individuální výuku češtiny jako druhého jazyka. V tomto směru projekt vychází vstříc zejména těm dětem, které mají zvýšenou potřebu rozšiřování svých jazykových schopností.

Dále jsou součástí projektu také víkendové poznávací výlety po Praze a jejím okolí. Na těchto výletech jsou děti seznamováni s českými reáliemi a jsou jim představovány různé možnosti trávení volného času. Výlety se nekonají jen v rámci školního roku, ale oblíbené jsou i jednodenní akce v době letních prázdnin. Do výletů a akcí se v menší míře zapojují také česky mluvící děti, čímž se dle realizátorů projektu „zvyšuje možnost přirozené interakce mezi dětmi i mezi rodiči obou skupin“. Děti si tak mohou vyzkoušet dovednosti nabyté v jiných částech programu.

Obě výše zmíněné části projektu nejsou pouhou nahodilou škálou aktivit bez vzájemné spojitosti. Důraz je právě kladen na jejich provázanost a na to, jak se vzájemně organicky doplňují. Obsah projektu je tak pojímán čitelně komplexním způsobem. Dle názoru autora textu to vychází z jasně identifikace témat, které projekt řeší a v jejich promýšlení v širších souvislostech. Stejně jako projekt vede děti migrantů ke komunikaci s příslušníky majoritní společnosti, tak i mezi jednotlivými částmi projektu byla nastolena komunikace. A patrně právě tím, že jednotlivé části projektu na sebe zdárně reagují, může projekt pokrývat tak pestrou škálu témat.

Projekt Spolu v komunitě po svém spuštění zaznamenal pozitivní ohlasy – jak ze strany migrantů, tak ze strany škol a městské části. Tyto ohlasy se projevily v rozšíření okruhu škol, se kterými realizátor spolupracoval o další školy z dané lokality. Také došlo na celkové rozšíření kapacity navazujících projektů. Z hlediska lokality, kterou projekt pokrývá, se však stále drží v mezích Prahy 12.

V případě projektu Spolu v komunitě platí, že název je velmi výstižný. Základem projektu je propojování cílové skupiny s dobrovolníky, školou i dalšími zástupci majoritní společnosti. To tvoří rámec, ve němž dochází k řešení výše popsaných faktorů ovlivňujících obtíže, se kterými se migranti setkávají. K projektovým aktivitám se zde přistupuje jako ke spolu-práci všech aktérů. Tím také utváří komunitu lidí, která může cílové skupině značně usnadňovat proces integrace.

Pozn: Projekt by podpořen MČ Praha 12 v rámci projektu na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR, dále projekt podpořilo Hlavní město Praha v rámci programů podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy.

 

Zdroj obrázku: freepik.com

 

Vojtěch Zemánek

vystudoval obor Obecná antropologie – integrální studium člověka na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. V současnosti působí ve Sdružení pro integraci a migraci jako odborný asistent pro projekt Města a inkluzivní strategie....nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: jan.ditko@mkc.cz

 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Evropský integrační portál integrace v členských státech EU


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect