portál pro úředníky o lokální integraci cizinců

MigraceOnline.czPřečtěte si - bydlení › Občanská integrace imigrantů a jejich přístup ke službám ve městech

Občanská integrace imigrantů a jejich přístup ke službám ve městech

Jak podpořit integraci imigrantů a imigrantek ve městě, jak přizpůsobit služby města potřebám integrace a jak vhodně vést dialog s novými sousedy? Zpráva vydaná washingtonským think thankem Migration Policy Institute referuje o politikách pěti amerických měst, které s úspěchem podporují občanskou integraci imigrantů a imigrantek. Zpráva potvrzuje, že i kontext severoamerických měst může nabídnout inspiraci pro integrační postupy a politiky v Česku.

Zpráva se zaměřuje jak na tradiční (San Francisco, New York City a Seattle), tak nové (Cupertino v Kalifornii a Littleton v Coloradu) destinace imigrantů v USA, a ukazuje, jak dotyčná města zlepšují přístup imigrantů k veřejným službám a pomáhájí začlenění do společnosti. Jedná se zejména o zahrnutí imigrantů do systému veřejného vzdělávání a zdravotních a sociálních služeb. Klíčovým předpokladem pro občanskou integraci i pro přístup ke službám ve všech městech byla podpora dorozumění (language access) mezi imigranty a imigrantkami a anglicky hovořícími obyvateli města, zejména pracovníky veřejných institucí, a to s pomocí tlumočení i posilování jazykových a kulturních kompetencí jak nově příchozích, tak starousedlíků.

Města, kde došlo k prudkému nárůstu imigrantské populace teprve v posledních dvaceti letech (Cupertino, Littleton), kladla ve svých iniciativách důraz zejména na propojování nově příchozích a starousedlíků a na posilování jejich vzájemných vztahů, například skrze občanský mentorský program, ve kterém dobrovolníci z řad starousedlíků vytváří partnerství s imigranty a imigrantkami a poskytují jim výuku angličtiny a konverzaci jako součást přípravy na získání amerického občanství, anebo skrze projekt vůdčích osobností sousedských komunit, kteří vytváří plány společných aktivit v sousedství, pořádají diskuze o společných zájmech v těchto komunitách či organizují společenské akce, tzv. „block parties“. V tradičních imigrantských destinacích jako San Francisco, New York City a Seattle se programy integrace imigrantů zaměřovaly, kromě výše zmíněného posílení přístupu ke službám, zejména na zajištění reprezentace imigrantů ve správě města vytvářením poradních orgánů či komisí pro práva imigrantů.

Ačkoli situace v jednotlivých městech se velmi liší a města si vytváří programy, které reagují na vlastní specifické potřeby, analýza poukázala na několik společných rysů těchto projektů, které jsou pro jejich úspěch klíčové. Především se ukázalo, že je důležité využít a optimalizovat stávající infrastrukturu města a veřejných služeb, nikoli vytvářet paralelní instituce pro imigranty. Jednotlivé programy musí být otevřené a flexibilně reagovat na nové impulsy vycházející z průběžného vyhodnocování jejich efektivity. Důležitá je též koordinace práce městské správy s dalšími partnery, zejména organizacemi poskytujícími veřejné služby, privátním sektorem a vůdčími osobnostmi sousedských a imigrantských komunit. Základem úspěchu integračních programů je též politická podpora starosty a jeho úřadu.

Radka Klvaňová
Radka Klvaňová [radka.klvanova(AT)gmail.com] absolvovala magisterský program sociologie na Fakultě sociálních studií MU v Brně. V diplomové práci se věnovala strategiím migrace a integrace arménských imigrantů v Brně. Absolvovala mezinárodní magisterský program zaměřený na analýzu sociální politiky (IMPALLA) v Lucembursku a Belgii. V oblasti migrace ji zajímá zejména problematika uprchlictví, etnických vztahů, integrace imigrantů a migrační politika.


...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: jan.ditko@mkc.cz

 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Evropský integrační portál integrace v členských státech EU


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect